Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Energia solar tèrmicaEnergia solar tèrmica

L’energia solar tèrmica consisteix en l´aprofitament directe, en forma d´escalfament, de la radiació solar incident. Una instal·lació solar tèrmica està formada bàsicament per un camp de col·lectors solars, un conjunt de canonades aïllades tèrmicament i un dispositiu acumulador d’aigua.

Els sistemes de captaciósolar actius són sistemes basats en la captura de la radiació solar per part d´uns col·lectors, mitjançant un fluid, que després transfereixen l´escalfor generada a un sistema d´utilització o d´emmagatzematge.

· Sistemes solars de baixa temperatura. Estan formats per un camp de captadors solars plans fixos. Amb aquestes instal·lacions es genera calor a baixa temperatura, inferior a 100ºC. Són els sistemes més emprats i s’utilitzen per a l’obtenció d’aigua calenta per a usos sanitaris (dutxes, cuina, etc), calefacció o climatització de piscines. Aquestes instal·lacions es composen bàsicament per:

- un sistema de captació de la radiació que prové del sol, el captador solar

- un sistema d’emmagatzematge de l’energia tèrmica obtinguda, el dipòsit acumulador

- un sistema de distribució de la calor i de consum.

· Sistemes solars de temperatura mitjana. Centrals de col·lector cilíndric parabòlic. Estan formades per un camp de col·lectors on un mirall, de forma cilíndric-parabòlica, concentra la radiació solar en un tub absorbent. Aquestes centrals incorporen un sistema de seguiment en un eix. Amb aquestes instal·lacions es poden assolir temperatures de fins a 400ºC.

· Sistemes solars d´alta temperatura. Centrals solars de torre. Aquestes centrals estan formades per un camp d’heliòstats o miralls que concentra la radiació solar sobre un receptor instal·lat sobre una torre central que actua com a bescanviador de la calor. Aquestes centrals incorporen uns sistema de seguiment sobre dos eixos, Amb les centrals de torre es poden assolir temperatures d e fins a 1.000ºC. Normalment s’utilitzen per escalfar aigua, oli tèrmic o aire que s’utilitza directament per a usos tèrmics o per produir electricitat, mitjançant una turbina.

 

Enertecnic · C/ Jacint Verdaguer, 99 · 08750 Molins de Rei (Barcelona) · Tel. 93.668.68.69
Disseny de dösdisseny | www.dosdisseny.com