Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Energia geotèrmicaEnergia Geotèrmica

L'energia geotèrmica és l'energia que s'obté mitjançant l'aprofitament de la calor interna de la Terra, que globalment es pot considerar contínua i inesgotable a escala humana. Un jaciment geotèrmic és una zona del subsòl on el recurs geotèrmic és susceptible de ser aprofitat per l’home. El jaciments geotèrmics es classifiquen d’acord amb el nivell energètic del recurs que contenen. Es poden classificar de la següent manera:

· D'alta temperatura. Existeixen en les zones més actives de l’escorça de la Terra a temperatures superiors a 150ºC. Són jaciments dels quals se’n pot extreure prou calor per produir energia elèctrica a partir de vapor d'aigua. Es localitzen principalment en zones amb gradients geotèrmics (relació entre la variació de temperatura i la fondària) elevats i es situen a profunditats molt variables.

· De mitjana temperatura. Generalment assoleixen temperatures entre 100 i 150ºC, la qual cosa permet el seu aprofitament per a producció d’electricitat, però amb un rendiment menor que els d’alta temperatura. L’aprofitament també pot ser directe en forma de calor per a sistemes de calefacció urbans o usos industrials. Es localitzen en àrees amb un context geològic i estructural favorable i un gradient superior a la mitjana.

· De baixa temperatura. Assoleixen temperatures entre 30 i 100ºC. La seva utilització es centra en usos tèrmics en sistemes de calefacció urbans, en processos industrials i en balnearis. Es localitzen habitualment en zones amb un context geològic favorable amb presència d'aqüífers profunds, tot i que el gradient pot ser proper al gradient mitjà.

· De molt baixa temperatura. Són els jaciments la temperatura dels quals és inferior als 30ºC. Se solen utilitzar com a intercanviador tèrmic en sistemes de climatització mitjançant bomba de calor. Aquests jaciments es poden localitzar a qualsevol punt, ja que el gradient geotèrmic només condiciona l'eficiència del sistema.

Actualment, a Catalunya l’ús més estès de l’energia geotèrmica és l’aprofitament geotèrmic de molt baixa temperatura mitjançant bomba de calor per a la climatització d’edificis. Es tracta d’una tecnologia eficient amb uns destacats estalvis energètics i amb l’avantatge de que les condicions geològiques per al seu aprofitament són poc exigents i es pot aprofitar el recurs a la pràctica totalitat del territori.

Existeixen diferents sistemes d’aprofitament de l’energia geotèrmica de molt baixa temperatura, que es classifiquen en dues tipologies principals: sistemes oberts, on es capta aigua d’un aqüífer per al seu aprofitament, i sistemes tancats, on el fluid de les bombes de calor circula a través d’un circuit bescanviador tancat situat en el subsòl. Segons com estiguin situats els bescanviadors en el subsòl podem distingir entre aprofitaments amb bescanviadors verticals o amb bescanviadors horitzontals.

 

 

 

 

Enertecnic · C/ Jacint Verdaguer, 99 · 08750 Molins de Rei (Barcelona) · Tel. 93.668.68.69
Disseny de dösdisseny | www.dosdisseny.com