Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

energia miniheolicaPetita eòlica

L’energia eòlica fa referència a aquella tecnologia i aplicacions que aprofita l’energia cinètica del vent per convertir-la en energia elèctrica o mecànica. Així, es poden distingir dos tipus d’instal·lacions:

· Instal·lacions connectades a la xarxa elèctrica: els parcs eòlics.

· Instal·lacions aïllades (no connectades a la xarxa elèctrica): bombejament d’aigua, subministrament elèctric a l’habitatge i altres centres de consum.

En l’aprofitament energètic del vent, les màquines eòliques permeten resoldre des d’aplicacions de petita potència per a bombejament d’aigua o electrificació rural (màquines de petita potència) fins a parcs eòlics (instal·lacions de gran potència) connectats a la xarxa elèctrica, amb aerogeneradors de potències nominals entre 150 kW i 1 MW.

En tots els casos, aquestes màquines estan constituïdes pels mateixos elements bàsics; un element mòbil de captació de l’energia cinètica del vent, anomenat rotor, que s’acobla a un eix que es connecta a una bomba o a un generador elèctric, segons l’ús que es faci de l’aparell.

Els dispositius més usats en l’actualitat, els aerogeneradors, són màquines d’eix horitzontal que consten d’un rotor que capta l’energia del vent i un sistema de conversió d’energia que s’uneix al rotor. Mitjançant un generador elèctric transforma l’energia mecànica en energia elèctrica.

El conjunt es completa amb un bastidor i una carcassa que allotja els mecanismes, i també una torre sobre la qual es fa el muntatge de tot el sistema i que també inclou els corresponents subsistemes hidràulics, electrònics de control i la infraestructura elèctrica.

 

Enertecnic · C/ Jacint Verdaguer, 99 · 08750 Molins de Rei (Barcelona) · Tel. 93.668.68.69
Disseny de dösdisseny | www.dosdisseny.com